Aktivnosti CERD-a

Počinje kampanja „Pravo na zdravo“

U Banjoj Luci je je 31. oktobra održan sastanak grupe proizvođača organske hrane, na kome je razgovarano o potrebi pokretanja javne kampanje za promociju i podršku razvoju organske proizvodnje. Kampanju „Pravo na zdravo“ podržalo je desetak proizvođača iz Banjalučke regije koji su se jedinstveno složili da postoji potreba da grad Banja Luka dobije svoju organsku pijacu, tj. stalnu i prepoznatljivu lokaciju na kojoj će s jedne strane organski proizvodi biti dostupni građanima, a sa druge strane služiti kao direktni kanal za promociju i prodaju njihovih proizvoda. Proizvođači zajedno sa CERD-om će u narednom periodu uputiti inicijativu prema gradskoj upravi za formiranje organske pijace.

Promotivna kampanja „Pravo na zdravo“ je inicijativa CERD-a i proizvođača organske hrane da promovišu i podrže razvoj organske proizvodnje, a podržana je kroz projekat „Civilno društvo i ruralni razvoj“ koji je finansiran od strane švedske organizacije WeEffect.

Kampanja ima tri cilja:

Cilj 1. Povećati znanje i svijest građana o značaju organske proizvodnje

Objezbeđenje uslova i postavljanje osnove za proizvodnju kvalitetne i zdravstveno bezbjedne hrane je od izuzetnog značaja za svaku državu. Visok kvalitet i bezbjednost prehrambenih proizvoda mogu najbolje da se valorizuju primjenom sistema sertifikovane organske proizvodnje. Prvi standardi u oblasti organske poljoprivrede su postavljeni od stane Međunarodne federacije pokreta za organsku poljoprivredu – IFOAM (International Federation od Organic Agricultural Movement). Organska poljoprivreda je održivi način poljoprivredne proizvodnje koji prema definiciji IFOAM-a održava zdravlje zemljišta, ekosistema i ljudi. Koristi ekološke procese, biodiverzitet i cikluse prilagođene lokalnim uslovima, a ne koristi inpute sa negativnim efektima. Kombinuje tradiciju, inovativnost i nauku u korist zajedničkog okruženja i promoviše fer odnose i dobar kvalitet života za sve uključene. Hemijsko sintetički pesticidi i đubriva, genetički modifikovani organizmi, antibiotici, regulatori rasta, hormoni i aditivi su zabranjeni u organskoj proizvodnji, a sva dozvoljena sredstva su jasno propisana u okviru propisa kojima je regulisana organska poljoprivreda. Sistem organske proizvodnje ostvaruje ekonomski i ekološki profit, a zasniva se na standardima proizvodnje koja ima za cilj stvaranje i održavanje agro-eko sistema koji je socijalno i ekološki održiv i daje šansu za veće zapošljavanje žena kao i ostanak mladih na selu. Intenzivna poljoprivreda je jedan od velikih zagađivača životne sredine, ne samo zbog korištenja sintetičkih sredstava tokom izvođenja agrotehničkih operacija već i zbog uništavanja ekosistema, nekontrolisane proizvodnje i mjera koje su usmjerene samo na povećanje prinosa. Kao proizvodnja koja može zadovoljiti osnovne potrebe ljudi i pri tome doprinjeti smanjenju zagađenja tokom proizvodnog ciklusa pojavila se organska poljoprivreda još dvadesetih godina prošlog vijeka. Pored principa ekologije, organska poljoprivreda poštuje principe zdravlja, jednakosti i brige. Činjenica je da se na početku 21. vijeka suočavamo sa posljedicama nekontrolisanog iscrpljivanja prirodnih resursa i uništavanja životne sredine. Organska proizvodnja je multifunkcionalna i na malim posjedima karakterističnim za Bosnu i Hercegovinu objedinjuje više vrsta proizvodnje i time omogućava održivost proizvodnje.

Važno je raditi na podizanju svijesti stanovništva o vrijednostima organskih proizvoda, načinu na koji se proizvode i njihovom pozitivnom uticaju kako na ljudski organizam, tako i na cjelokupnu životnu sredinu, naročito kada se radi o kategorijama populacije kao što su djeca i bolesnici. Podizanje svijesti treba početi kod najmlađih stoga će u fokusu aktivnosti kampanje biti rad sa dijecom u vrtićima i edukacija roditelja. Obzirom da je navedena problematika, pored poljoprivrednih nauka, u uskoj korelaciji sa ekologijom i medicinom, jer se  ove nauke bave zdravljem životne sredine i zdravljem ljudi, kampanjom će se kroz konkretne aktivnosti pokrenuti saradnju ova tri sektora. Prilikom organizovanja promotivnih aktivnosti fokus će biti na prednostima organskih proizvoda u odnosu na konvencionalne proizvode, odnosno njihove različite karakteristike, kao što su ograničena upotreba sintetičkih pesticida, aditiva, antibiotika, zabranjena upotreba GMO, vještačkih boja, zaslađivača, pojačivača ukusa, konzervansa.

 

Cilj 2. Inicirati održavanje organske pijace promotivno-prodajnog karaktera u Banjoj Luci

Ekonomska održivost organske poljoprivrede zavisi od razvoja tržišta za organske proizvode. I pored evidentnih pozitivnih trendova na domaćem  tržištu  ponuda  domaćih organskih prozvoda je prilično skromna. Specijalizovanih organskih prodavnica je malo i ovi proizvodi se najčešće mogu kupiti na sajmovima organske proizvodnje, u prodavnicama čiji je glavni dio asortiman zdravija hrana kao i direktno od organskih proizvođača. Primjetan je trend uvoznih proizvoda uglavnom iz država EU, i nešto manje okolnih. Cijena organskih proizvoda na domaćem tržištu je veća od konvencionalnih proizvoda u prosjeku od 10% do 50%.

Građani u BiH nisu dovoljno edukovani o pojmu organske proizvodnje, veoma mali broj ljudi zapravo zna šta je to “organski proizvod”, što u konačnici usporava rast i razvoj organskog sektora u BiH. Zbog nedovoljne informisanosti javnosti o organskim proizvodima, dolazi do pogrešnih zaključaka kako su organski proizvodi neopravdano skuplji u odnosu na konvencionalne proizvode. Većina građana ne zna da je organski proizvod samo onaj proizvod koji je certifikovan od nadležnog certifikacijskog tijela, i koji dodjeljenim certifikatom zapravo dokazuje da ispunjava rigorozne uslove proizvodnje, skladištenja i distribucije.

Kroz dosadašnja iskustva pokazalo se da najbolji rezultati u promociji i edukaciji potrošača  nastaju u direktnoj prodaji, gdje potrošači mogu od organskih proizvođača saznati sve o proizvodima koje kupuju, i uvjeriti se u njihovo porjeklo, saznati na koji način i gdje su proizvedeni. Potreba za ovakvim vidom promocije organske poljoprivredne proizvodnje je velika, jer ona ujedno promoviše razvoj seoskog područja i smanjenje negativnih demografskih trendova (odlazak mladih ljudi sa sela u gradove). Kampanja „Pravo na Zdravo“ baziraće se na organizovanju promotivnih aktivnosti koje omogućavaju direktnu komunikaciju između kupaca i proizvođača, kao što je organska pijaca, šte bi rebalo da rezultira sa jedne strane boljom informisanošću kupca i većom potražnjom za ovim proizvodima te u konačnici povoljnijim ekonomskim uslovima za rad i život ljudi u ruralnim područjima.

CERD ima vrlo pozitivna iskustva u prodaji organskih proizvoda koje smo organizovali zajedno sa manjim brojem proizvođača organske hrane na „Organskim subotama“ u banjalučkom parku „Petar Kočić“. Prodaja je organizovana na dva ili tri štanda u zimskoj i ljetnoj sezoni 2018. godine. Iako smo tek na početku ostvarivanja naše ideje o izlaganju i prodaji organskih proizvoda u centru grada, kupci su oduševljeni i idejom i kvalitetom proizvoda koje smo imali u ponudi. Izrazili su želju za još šarenijom ponudom, ali to podrazumjeva uključivanje većeg broja proizvođača i postavku dodatnih štandova. Ideja je da Banjalučini dobiju stalnu pijacu na prepoznatljivoj lokaciji gdje će moći kupiti proizvode proizvredene prema organskim standardima. Stoga će kampanja u okviru ovog cilja inicirati i zalagati se za uspostavljanje organske pijace promotivno-prodajnog karaktera u gradu Banjaluka, na kojoj bi voće i povrće koje je organski proizvedeno izlagali i prodavali proizvođači iz RS i BiH.

 

Cilj 3. Uvesti veći sistem garancije kod proizvođača koji formalno nisu certifikovani, a proizvode prema organskim principima

Iako postoji veliki potencijal za razvoj organske poljoprivrede još uvjek je vrlo mali broj proizvođača koji se certifikuju za organsku proizvodnju. Za male farmere koji proizvode prema standardima organske proizvodnje, a najveći je broj takvih,  problem je skupa certifikacija, pogotovo što treba da plasiraju organske proizvode na tržište koje još uvijek nije dovoljno razvijeno.

Jedna od mjera  kojom se uspješno može podržati razvoj organske proizvodnje kod malih farmera je uvođenje različitih sistema kao što je paticipativni sistem garancije – PGS (Participatory Guarantee Systems).

PGS predstavlja lokalno orijentisan sistem kvaliteta (garancije) u poljoprivrednoj proizvodnji. Nastao je iz potrebe malih poljoprivrednih proizvođača koji teško mogu da obezbjede formalnu organsku certifikaciju za vlastite aktivnosti na farmi. Vođen pomenutim potrebama, PGS obezbeđuje malim poljoprivrednim proizvođačima, koji vlastitu proizvodnju organizuju prema principima organske proizvodnje i za potrebe lokalnog (domaćeg) tržišta da istu organizuju u skladu sa adekvatnim standardom (garancijom) kvaliteta.

Praktično, PGS podrazumjeva zajedničku inicijativu malih poljoprivrednih proizvođača kao i drugih subjekata (potrošači, nevladine organizacije, stručnjaci iz različitih oblasti i drugi), koji žele da proizvode i koriste hranu koja je proizvedena na organski način. Pri tome, garancija kvaliteta proizvedene hrane počiva na međusobnom povjerenju svih aktera PGS grupe. Hrana se proizvodi za lokalne potrebe, dok se distribucija organizuje po sistemu direktne prodaje krajnjim potrošačima. PGS se može posmatrati i kao priprema za formalnu organsku certifikaciju koju pojedini proizvođači ili cjelokupna grupa jednog dana mogu implementirati.

Dugoročan razvoj organske proizvodnje nije moguć ako se oslanja na nepovezane organske proizvođače. Ukoliko ne postoji neko ko ih objedinjuje, organizuje njihov zajednički nastup i plasira njihove proizvode na tržištu, i pored napora koji ulažu u proizvodnju, njihov položaj teško će se popraviti. Zato je bitno osigurati organizovanje i zajedničko nastupanje lokalnih proizvođača. Stoga će se kampanjom „Pravo na Zdravo“ u okviru ovog cilja realizovati aktivnosti u pravcu organizovanja proizvođača organske hrane i formiranju PGS grupe, koja će u konačnici svoje proizvode ponuditi građanima Banjaluke na organskoj pijaci.

Molimo sve zainteresovane organske proizvođače koji žele da se priključe ovoj inicijativi da nam se jave i budu dio kampanje i zajedno sama nama rade na uspostavljanju prve organske pijace u BiH.

Radujemo se novim aktivnosti jer svi imamo pravo na zdravo !

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *